Historik

1990 - 97 Netrevelation grundas. Företagstaxi lanseras i samband med avregleringen av taxibranschen. I samarbete med Svetax utvecklas produkten till att omfatta system för bokning, betalning och uppföljning. Ett rikstäckande 020-nummer införs.

1998 TaxiOnline blir det första internetbaserade bokningssystemet för taxi i Sverige, vilket öppnar dörrarna till andra logistik- och transportsystem. Nu skapas möjligheter att leverera ett verkligt systemkunnande och Netrevelations andra utvecklingsfas inleds.

1999 Företagstaxi befäster sitt oberoende gentemot taxibranschen genom att Netrevelation köper ut Svetax ur verksamheten. Varumärket Företagstaxi och riksnumret 020-99 96 66 ingår i affären. Företagstaxi tecknar ett avtal med SJ om att sköta utveckling och produktion av alla taxitransporter inom SJ-koncernen.

2001 Systemet Netsys lanseras och "Tågtaxi" introduceras som den första produkten baserad på Netsys. Netrevelation listas på dåvarande Nya Marknaden

2002 Under året planeras och distribueras ca 200.000 Tågtaxi-transporter via Netsys samtidigt som användandet ökar allt mer. Netrevelation och Worldspan, ett av världens största företag inom resebokning och distribution av elektronisk reseinformation, har tecknat ett samarbetesavtal.

2003 Året domineras av anpassningar och vidareutveckling av Netsys. Under året tecknas flera kund- och samarbetsavtal. Det strategiskt viktigaste är det kundavtal som tecknas med TeliaSonera och som innebär ett kommersiellt genombrott för Netsys.

2004 Driftsättning sker av TeliaSonera-avtalet vilket innebär en stabilisering av omsättningen med allt fler bokningar i Netsys. Under året tecknas också avtal med FöreningsSparbanken samt med Amadeus. Det senare ger Netrevelation en ny och strategiskt viktig distributionskanal genom affärsresebyråerna i Sverige.

2005 Netrevelation tecknar ett viktigt samarbetsavtal med Taxi Stockholm. Netsys andel av bokningarna fortsätter att öka och svarade under året för 44 procent av Netrevelations omsättning.

2006 Driftsättning av det första Taxi Welcome Service sker på uppdrag av Jernhusen vid Göteborg C. Avtal med ny storkund AstraZeneca tecknas. Utveckling och leverans av nya system till Taxi Stockholm och Taxi Göteborg samt driftsättning av resebyråsystem för CWT görs. Upphandling av statens taxiresande omfattande 3-400 miljoner i möjlig årlig volym vinns, och ramavtal avseende dessa resor tecknas under januari 2007.

2007 Omfattande uppgraderingar av system för att klara volymökningar och ökade krav på driftsäkerhet görs. Ny funktionalitet för resebyråer och självbokningssystem utvecklas. Ramavtal med statliga myndigheter och verk (”FMLOG-avtalet”) börjar avropas och driftssättas. Utveckling av nya miljöanpassade produkter påbörjas. Tillväxten i den underliggande affären blir ca 26%.

2008 Volymer från ramavtal med statliga myndigheter ökar gradvis och svarar för helåret för en omsättning om 21 MSEK. Under året förlängs också avtalet ytterligare ett år, t.o.m. 2010.Stora utvecklingsinsatser för bl.a. implementering hos större resebyråkedjor genomförs. Kassaflödet förbättras påtagligt, från - 14,7 MSEK 2007 till + 3,7 MSEK 2008. Under året träffas avtal om licensförsäljning av ny version av systemet Netsys.