Affärsidé

Netrevelations affärsidé är att förädla traditionella taxiresor till reseprodukter som ger företag och organisationer ett kvalitetssäkrat, förenklat och mer kostnadseffektivt resande.

Netrevelation vill göra taxibranschen till en del av reseindustrin. Netrevelation strävar efter att förenkla processen vid persontransporter, från bokning och transport till den efterföljande administrationen. För taxiresan som reseprodukt innebär detta en nödvändig anpassning till reseindustrins bokningssystem och övriga administrativa processer vilket i praktiken bl. a. innebär ett biljettlöst resande med fastställda kvalitetssäkrade servicenivåer.

Strategi

Netrevelations reseprodukt skall finnas tillgänglig för affärsresemarknaden genom alla etablerade bokningssystem på samma sätt som flyg, tåg, hyrbilar och hotell.

Netrevelation har etablerat produkter och tjänster genom ett antal strategiskt viktiga kund- och samarbetsavtal. Genom att ytterligare koncentrera resurserna på försäljning och marknadsföring, skall Netrevelation öka antalet kunder och omsättning i Sverige, för att därefter i nästa steg, etablera sig på närliggande utlandsmarknader.

Finansiella mål

Netrevelations mål är att öka omsättningen med minst 25 procent i genomsnitt över fem år och att bruttomarginalen och nettomarginalen skall nå 18 procent respektive 10 procent.

De kunder som Netrevelation har träffat avtal med har under de första åren gradvis ökat sina bokningar via Netsys. Ökningstakten har varit kraftig och är hänförlig till den successiva implementeringen av bokningsrutinerna hos en stor mängd användare inom kundernas organisationer. Under 2006 har Netrevelation beslutat utveckla organisationen för försäljning och marknadsföring samt intensifierat sina ansträngningar att öka kundernas användning av systemet.

Netrevelations driftskostnader avseende IT-system, trafikledning och administration är till största delen fasta. Det föreligger inga större investeringsbehov i teknisk infrastruktur på kort eller medellång sikt. Däremot kommer Netrevelation att genomföra investeringar i specifika kundprojekt. Den befintliga tekniska utrustningen innebär att en fördubbling av omsättningen med en marginell ökning av antalet anställda skulle vara fullt möjlig.